آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آکونیتاز


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
آکونیتاز

واژه انگلیسی
Aconitase.

توضیحات
آنزیمی است در بسیاری از گیاهان و حیوانات که وظیفۀ آن عبارت است از تبدیل اسیدسیتریک به اسیدآکونیتیک و تبدیل اسیدآکونیتیک به اسیدایزوسیتریک.