آفتاب

واژه نامه های آفتاب

محلول پاک کنندۀ اسیدی


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
محلول پاک کنندۀ اسیدی

واژه انگلیسی
Acid detergent solution. ADF.

توضیحات
این محلول که در آزمایش به‌کار می‌رود شامل اسیدسولفوریک یک نرمال و ستیل‌تری متیل آمونیم برومیدد (CTAB) است که از افزون ۲۰ گرم CTAB به هر لیتر اسیدسولفوریک یک نرمال به‌دست می‌آید.