آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسید ، ترش ، سرکه مانند


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
اسید ، ترش ، سرکه مانند

واژه انگلیسی
Acid.

توضیحات
مادّه‌‌ای است که وقتی با آب ترکیب شود ، یون هیدروژن ایجاد می‌‌کند. در زبان عامیانه به هر مادۀ ترش مزه اسید گفته می‌‌شود. اسیدها مزۀ ترش دارند و با بعضی رنگ‌‌های گیاهی؛ مثل ، لیتموس واکنش نشان می‌‌دهند و رنگ آنها را از قرمز به آبی برمی‌‌گردانند. وقتی اسیدها با کربنات‌‌ها ترکیب شوند ، گاز کربنیک ایجاد می‌‌شود.