آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حقوق ناشی از مالکیّت


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
حقوق ناشی از مالکیّت

واژه انگلیسی
Bundle of rights

توضیحات
حقوقی که با مالکیّت منتقل می‌شود ، مانند حقّ فروش ، اجاره ، وام ، تعمیرات.