آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رجحان سابقه


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
رجحان سابقه

واژه انگلیسی
Bumping=back tracking

توضیحات
در نظر گرفتن سابقه و ارشدیّت کارکنان به هنگام اخراج کارکنان؛ بدین‌ترتیب که اگر کارفرما مجبور به اخراج شود ، کارکنان کم‌سابقه را اخراج و افراد با سابقه را جایگزین آنان می‌کند. Preferential rechiring، recall، deadheing<