آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خرید سهام به امید ترقّی قیمتها


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
خرید سهام به امید ترقّی قیمتها

واژه انگلیسی
Bull position

توضیحات
وضعیتّی است که در آن کارگزار بورس ، به امید ترقّی قیمتها ، بیش از آنکه سهام بفروشد ، آنها را می‌خرد.