آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قیمت‌بندی ناحیه‌ای


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
قیمت‌بندی ناحیه‌ای

واژه انگلیسی
Zoning pricing

توضیحات
تقسیم بازار به نواحی مختلف و تعیین قیمت بر مبنای ویژگیهای آن نواحی.