آفتاب

واژه نامه های آفتاب

امانت مصرف‌شده ، امانت استفاده شده


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
امانت مصرف‌شده ، امانت استفاده شده

واژه انگلیسی
Wasting trust

توضیحات
اموال امانتی که به تدریج به مصرف می‌رسد.