آفتاب

واژه نامه های آفتاب

داراییهای نقصان‌پذیر ، داراییهای تمام شدنی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
داراییهای نقصان‌پذیر ، داراییهای تمام شدنی

واژه انگلیسی
Wasting assest

توضیحات
داراییهایی که ارزش آن نقصان پیدا می‌کند و در نهایت به پایان می‌رسد(مثل چاههای نفت یا معادن).