آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آگهی بیهوده ، تبلیغات بی‌ثمر


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
آگهی بیهوده ، تبلیغات بی‌ثمر

واژه انگلیسی
Waste circulation

توضیحات
آگهی در محلّی که در آنجا کالای تبلیغ شده ، توزیع نشده است.