آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نظریّه جنگ


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
نظریّه جنگ

واژه انگلیسی
War theory

توضیحات
مفهومی که بر اساس آن جنگها موجب شکوفایی اقتصاد می‌شود ولی بعد از پایان جنگ رکود و کسادی پیش می‌آید.