آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قیمت عادله ، بهای منصفانه


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
قیمت عادله ، بهای منصفانه

واژه انگلیسی
Warranty price

توضیحات
قیمتی که برای یک دارایی تعیین می‌شود و به نظر فروشنده و خریدار هر دو منصفانه است.