آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گواهی ، حکم


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
گواهی ، حکم

واژه انگلیسی
Warrant

توضیحات
سند یا حکمی که فرد خاصّی را مجاز و مختار به اقدام مشخصی می‌کند. حکمی که دارنده آن مجاز است سهام یک شرکت را به قیمت معیّن بخرد.