آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بررسی اولیّه ، بازبینی همهٔ مراحل


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
بررسی اولیّه ، بازبینی همهٔ مراحل

واژه انگلیسی
Walkthrough

توضیحات
بررسی قبل شروع پژوهش. بررسی مقدماتی که تحلیلگران سیستم و مشاورات ، پیش از تدوین برنامه اجرایی پروژه انجام می‌دهند.