آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مراجعه‌کنندگان ، جویندگان کار


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
مراجعه‌کنندگان ، جویندگان کار

واژه انگلیسی
Walk-ins

توضیحات
جویندگان بدون آگهی قبلی یا دعوت برای استخدام به اداره کارگزینی سازمان مراجعه می‌کنند به امید این که شغلی به آنها واگذار شود.