آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نماینده اتحادیّه


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
نماینده اتحادیّه

واژه انگلیسی
Walking delegate

توضیحات
کارمند اتحادیّه محلّی که مسئول امور مالی ، اداری یا روابط کار است.busines agent<