آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پژوهش تحلیلی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
پژوهش تحلیلی

واژه انگلیسی
Analytical research

توضیحات
نوعی بررسی بازار که چرایی خرید کالای خاصّی به وسیلهٔ مشتریان را تحلیل می‌کند. در این روش ، به دلیلهای خرید کالا توجه می‌شود.