آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ارزشیابی تحلیلی شغلی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
ارزشیابی تحلیلی شغلی

واژه انگلیسی
Analytical gob evaluation

توضیحات
یکی از روشهای ارزشیابی مشاغل که بر اساس آن عوامل مشترک مشاغل با یکدیگر مقایسه می‌شوند.