آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برآورد تحلیلی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
برآورد تحلیلی

واژه انگلیسی
Analytical estimating

توضیحات
یکی از روشهایی که در مدیریت تولید و بررسی کار استفاده می‌شود. زمانی که به اطلاعات در بارۀ هزینه‌ها یا زمان انجام دادن کار نیاز باشد به جای انجام کارسنجی در سطحی گسترده ، از این روش استفاده می‌شود. در این روش زمان انجام دادن کار برای هرجزء کار ، برآورد می‌شود.