آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تجزیه و تحلیل عملکرد ، تجریه و تحلیل کارکرد


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
تجزیه و تحلیل عملکرد ، تجریه و تحلیل کارکرد

واژه انگلیسی
Analysis of performance

توضیحات
ارزیابی مدیر از نحوهٔ کار و عملکرد عضوها ، سیستمها و واحدهای سازمان در ارتباط با هدفها.