آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رایانهٔ قیاسی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
رایانهٔ قیاسی

واژه انگلیسی
Analog computer

توضیحات
از انواع ابتدایی کامپیوتر که در آن اطلاعات به جای اینکه به صورت ارقام دوتایی ، مثل کامپیوتر‌های عددی آورده شوند به صورت آنالوگ (اطلاّعات پیوسته) ارائه می‌شوند. این کامپیوترها هنوز هم ، وقتی که سرعت انجام دادن کار ، مورد نظر باشد به کار می‌روند ، ولی از نظر قابلیت ذخیرۀ اطلاعات ، محدودند.