آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استهلاک


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
استهلاک

واژه انگلیسی
Amortization

توضیحات
در امریکا مترادف است با واژۀdepreciation . اقساط برای مستهلک کردن ، در تولید عبارت است سرشکن کردن هزینه‌های ثابت روی کالاهای تولید شده.