آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فدراسیون آمریکایی کار


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
فدراسیون آمریکایی کار

واژه انگلیسی
American Federation of Labor

توضیحات
یکی از سازمانهای کارگری امریکایی که کارکنان را بر مبنای حرفهٔ آنها متشکّل کرده است.