آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تغییر ، اصلاح ، اصلاحیّه ، متمّم


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
تغییر ، اصلاح ، اصلاحیّه ، متمّم

واژه انگلیسی
Amendment

توضیحات
در جلسه‌‌های رسمی و کنفرانسها به تغییرهایی گفته می‌شود که در جمله‌بندی و تنظیم پیشنهادها داده می‌شود. این نوع تغییر با افزودن عبارتها و جمله‌ها در پایان پیشنهادها ، که آنرا "Addendum" می‌خواند فرق دارد.