آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سیاههٔ اصلاح شده ، صورت کالای ارسالی ، صورتحساب اصلاحی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
سیاههٔ اصلاح شده ، صورت کالای ارسالی ، صورتحساب اصلاحی

واژه انگلیسی
Amended invoice

توضیحات