آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نوبت متغیّر


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
نوبت متغیّر

واژه انگلیسی
Alternating shift

توضیحات
سیستم کار دو نوبتی که در آن ، هر یک از کارکنان یک دوره در شب و یک دوره در روز کار می‌کنند.