آفتاب

واژه نامه های آفتاب

استاندار بدیل ، استاندارد جایگزین


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
استاندار بدیل ، استاندارد جایگزین

واژه انگلیسی
Alternate standard

توضیحات
واژه‌ای که در بررسی کار استفاده می‌شود. اگر برای انجام دان یک وظیفه ، روشهای گوناگون وجود داشته باشد. باید برای هر یک از روشها ، زمان استاندارد تعیین شود. این زمانها را زمان استاندارد یا بدیل می‌نامند.