آفتاب

واژه نامه های آفتاب

زمام قابل قبول ، زمان مجاز جهت انجام کار استاندارد


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
زمام قابل قبول ، زمان مجاز جهت انجام کار استاندارد

واژه انگلیسی
Allowed time

توضیحات
درکارسنجی که به زمان اضافی مجاز برای رفع نیازهای شخصی ، کسب دستور از سرپرست ، و آماده‌سازی وسایل کار گفته می‌شود.