آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ذخیرهٔ مطالبات مشکوک‌الوصول


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
ذخیرهٔ مطالبات مشکوک‌الوصول

واژه انگلیسی
Allowance for bad debts

توضیحات
ذخیره‌ای که برای اسناد دریافتنی غیرقابل وصول در نظر گرفته شده است.