آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اعلامیّهٔ تخصیص سهام


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
اعلامیّهٔ تخصیص سهام

واژه انگلیسی
Allotment letter

توضیحات
نامه‌ای که به متقاضیان سهام فرستاده می‌شود و در آن اطّلاعات مربوط به تعداد سهام و شرایط قبول ، گنجانده می‌شود.