آفتاب

واژه نامه های آفتاب

وجه تخصیصی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
وجه تخصیصی

واژه انگلیسی
Allotment

توضیحات
تخصیص سهم ، در مورد اوراق بهادار یا سهام جدید فرایندی است که در آن صادرکننده ، پیشنهادهای خریدار را قبول می‌کند.