آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دعوی برای شمول همگانی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
دعوی برای شمول همگانی

واژه انگلیسی
All -or -none embargo

توضیحات
در روابط صنعی به موردی اطلاق می‌شود که امتیازهای درخواستی (از قبیل پاداش ، حق اضافه‌کاری) باید به همگان داده شود وگرنه هیچ یک از کارکنان همکاری نخواهد داشت.