آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بیمهٔ کل خسارت ، بیمهٔ خسارت کامل ، بیمهٔ تمام زیان


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
بیمهٔ کل خسارت ، بیمهٔ خسارت کامل ، بیمهٔ تمام زیان

واژه انگلیسی
All - loss insurance

توضیحات