آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نرخ فراگیر


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
نرخ فراگیر

واژه انگلیسی
All - in rate

توضیحات
نوعی طرح دستمزد که بر مبنای آن کلیهٔ پرداختهای اضافی مثل یادداشتها ، در نرخ استاندارد ساعتی گنجانده می‌شود.