آفتاب

واژه نامه های آفتاب

واگذاری ، انتقال ، بیگانگی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
واگذاری ، انتقال ، بیگانگی

واژه انگلیسی
Alienation

توضیحات
منظور از بیگانگی حالتی است که در اثر افراط در تقسیم کار و بی‌محتوا شدن برای شاغل به وجود می‌آید.