آفتاب

واژه نامه های آفتاب

الگوریتم ، خوارزمی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
الگوریتم ، خوارزمی

واژه انگلیسی
Algorithm

توضیحات
مجموعه‌ای از قواعد برای حلّ یک مسئله ، الگوریتم در ریاضیات ، تجزیه و تحلیل سیستمها و برنامه‌ریزی کامپیوتر به کار می‌رود.