آفتاب

واژه نامه های آفتاب

الگول


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
الگول

واژه انگلیسی
ALGOL

توضیحات
یکی از زبانهای سطح بالای کامپیوتر که از عبارت "زبان االگوریتمی" (Algorithmic Language) مشتق شده است. این دو زبان در اواخر دهه ۱۹۵۰ به وجود آمد.