آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کمک به یادآوری


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
کمک به یادآوری

واژه انگلیسی
Aided recall

توضیحات
یکی از روشهایی که آزمون‌سازی در روانشناسی به کار می‌رود. در این روش با یادآوری موضوعهایی نزدیک به موضوع اصلی از مصاحبه‌شوندگان خواسته می‌شود تا در باره موضوع اصلی صحبت کنند. این روش مخصوصاً در بررسی بازار ، بسیار به کار می‌رود.