آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آیدا


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
آیدا

واژه انگلیسی
AIDA (Attention, Interest, Desire, Action)

توضیحات
یکی از موضوعهایی که در بعضی از دوره‌های آموزش فروشندگی گنجانیده شده است و منظور آن ، مراحل مطلوبی است که خریدار در زمان خرید آنها را طّی می‌کند. در مرحلهٔ اول خریدار توجه خریدار جلب می‌شود سپس به کالا علاقه‌مند و مایل به خرید آن می‌شود و سرانجام کالا را می‌خرد.