آفتاب

واژه نامه های آفتاب

توافق جمعی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
توافق جمعی

واژه انگلیسی
Agreement, collective

توضیحات
توافقنامه‌ای که به وسیلهٔ نمایندگان سازمان کارگری و کارفرما امضا و در آن شرایط استخدامی و کاری تعیین شده است.