آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه‌ریزی کلّی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
برنامه‌ریزی کلّی

واژه انگلیسی
Aggregate planning

توضیحات
برنامه‌ریزی کلّی در تولید که بین دو سطح برنامه‌ریزی بلند مدت و کوتاه مدت قرارداد و شامل یک برنامه‌ جامع برای پاسخگویی به تقاضای پیش‌بینی شده با استفاده از امکانات سازمان است. برنامه‌ریزی کلی را می‌توان یک برخورد کلان در تهیهٔ برنامه‌های تولید دانست. در این نوع برنامهٔ‌ریزی ، نحوهٔ تنظیم سیساتهای کلّی سازمان در به کارگیری ظرفّیت سیستم عملیاتی و برآورد تقاضا به اقتصادی‌ترین روش در طول یک دورۀ ‌معین ، مشخص می‌شود.