آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خدمات پس از فروش


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
خدمات پس از فروش

واژه انگلیسی
After - sales services

توضیحات
انواع مختلف خدماتی که پس از خرید یک کالا در اختیار خریدار قرار می‌گیرد مثل خدمات نگهداری ، به روز نگهداشتن نرم‌افزار (در سیستمهای کامپیوتری) و مشاورۀ فنّی.