آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هیئت تطبیق ، هیئت رسیدگی به مسائل کارگری - کارفرمایی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
هیئت تطبیق ، هیئت رسیدگی به مسائل کارگری - کارفرمایی

واژه انگلیسی
Adjustment board

توضیحات
هیئتی که برای رسیدگی به مسائل و مشکلات بین کارگران و کارفرمایان تشکیل می‌شود.