آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ارزش افزوده


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
ارزش افزوده

واژه انگلیسی
Added value

توضیحات
افزایش ارزش در یک کالا یا خدمت که در نتیجهٔ عملیاتی که به تولید آنها می‌انجامد ، به دست می‌آید این افزایش ، در تفاوت قیمت فروش یا هزینهٔ مواد خام و نیروی کار منعکس می‌شود.