آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ساعات اضافی


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
ساعات اضافی

واژه انگلیسی
Added hours

توضیحات
ساعات اضافه‌کاری کارکنان که به ساعات عادی کار آنان اضافه شده باشد و برای آن پرداخت اضافی انجام می‌گیرد.