آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ادا


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
ادا

واژه انگلیسی
ADA

توضیحات
یکی از زبانهای سطح بالای کامپیوتر که در اصل برای وزارت دفاع امریکا ساخته شده است و بیشتر کاربرد عملی دارد.