آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مأمور بیمه ، آمارشناس بیمهٔ عمر


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
مأمور بیمه ، آمارشناس بیمهٔ عمر

واژه انگلیسی
Actuary

توضیحات
مأموری که وظیفه‌اش تعیین میزان حق بیمه است. مشاور مدیریت ، طرحهای بازنشستگی و بیمه. آمارگر؛ متخصص ریاضیات و آمار و بیمه. فردی که در کاربرد نظریهٔ احتمالات و سایر روشهای ریاضی برای حل مسائل پولی در مواردی که در بارۀ آینده ، عدم اطمینان وجود دارد ، مانند بیمه و ظرحهای بازنشستگی ، مهارت و تخصص دارد.