آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمونه‌برداری فعالیّت


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
نمونه‌برداری فعالیّت

واژه انگلیسی
Activity sampling (work sampling)

توضیحات
یکی از روشهای تحقیق است که در آن وقایع مربوط به کار در زمانهای مشخص ثبت می‌شوند. در این روش فعالیتهایی که کارگر انجام می‌دهد ، مورد مشاهده قرار می‌گیرد و چندین بار معمولاً تکرار می‌شود تا رقم واقعی به دست آید.