آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فعالّیت


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
فعالّیت

واژه انگلیسی
Activity

توضیحات
این واژه در روش و تحلیل (PERT) به کار می‌رود. منظور از آن عملی است که مستلزم طی زمان است و برای رخ دادن یک واقعه باید صورت پذیرد.