آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تجزیه و تحلیل فعالیتها


موضوع
مدیریت

واژه نامه
فرهنگ جامع مدیریت

واژه فارسی
تجزیه و تحلیل فعالیتها

واژه انگلیسی
Activities analysis

توضیحات
تحلیلی که ضمن آن عملکرد سازمان با توجه به فعالیتها و مأموریتهای آن بررسی می‌شود. پیتر دارکر سه نوع تجزیه و تحلیل را در سازمان پیشنهاد می‌کند: تجزیه و تحلیل فعالیّتها ، تجزیه و تحلیل شبکهٔ تصمیم‌گیری ، تجزیه و تحلیل شبکهٔ ارتباطات.